‘Us Verlosser’ noemen Friese arbeiders hem: de socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Op 15 september 1884 biedt hij met een aantal anderen een petitie aan bij de minister van Binnenlandse Zaken. De eis: algemeen kiesrecht. Want, vindt Domela Nieuwenhuis, “een overgroot deel der natie wordt tot passieve burgers gemaakt door een scheidsmuur. Die scheidsmuur moet worden omvergehaald.”

Ferdinand Domela Nieuwenhuis: “Het was een heerlijke, een schoone tijd, gelijk zulks veelal het geval is in 't begin eener beweging. Allen waren één van ziel en zin, oprechte strijders voor een betere toekomst. Men gevoelde zich niet in naam maar in werkelijkheid broeders.”

Van christen tot anarchist, 1910